Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi

LM reklama s.r.o.

Hradská 96  / 821 07 Bratislava / Slovenská republika
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 81372/B

(ďalej len eshop.lmreklama.sk), a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami.

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a servisných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:

  • „eshop.lmreklama.sk“ – znamená LM Reklama s.r.o.
  • „odberateľ“ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou eshop.lmreklama.sk vystavením objednávky,
  • „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené v platnom cenníku alebo ponuke, ktorá bola zaslaná odberateľovi,
  • „pracovný čas“ – znamená čas v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod.

Objednávanie a dodávky tovaru

Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti lmreklama.sk prostredníctvom elektronickej pošty. Každá objednávka musí obsahovať:

• meno zákazníka,
• telefónne číslo,
• presný popis tovaru,
• počet kusov,
• spôsob úhrady,
• spôsob prevzatia tovaru,
• podnikateľ:
• obchodné meno,
• kontaktnú osobu,
• telefónne číslo,
• IČO,
• IČ DPH,
• presný popis tovaru,
• počet kusov, spôsob úhrady,
• spôsob prevzatia tovaru.

Spoločnosť lmreklama.sk zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú. Spoločnosť lmreklama.sk potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Spoločnosť eshop.lmreklama.sk zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby. Spoločnosť lmreklama.sk tovar zasiela na dobierku. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti lmreklama.sk. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe, resp. zašlú sa elektronicky.
Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou lmreklama.sk alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou lmreklama.sk akceptované.
Za tovar je zodpovedná spoločnosť lmreklama.sk až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť lmreklama.sk odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti lmreklama.sk alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť lmreklama.sk vysloví súhlas.

Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v cenníku alebo v elektronickom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník.
Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byt uhradené odberateľom, nezahrňujú daň z pridanej hodnoty, lmreklama.sk nie je platcom DPH a preto zákazníci neplatia DPH pri kúpe produktov.
Spoločnosť lmreklama.sk vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov.

Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v mene euro, pričom spoločnosť lmreklama.sk vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
  • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo lmreklama.sk v htovosti.
  • PLATBA NA FAKTÚRU, RESP. PLATBA PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry.
  • PLATBA CEZ PLATOBNÚ BRÁNU: Platba platobnou kartou prostredníctvom sprostredkovateľa – tretej strany firmy PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., pričom firma lmreklama.sk neprichádza do styku s platobnými údajmi zákazníkov.

Vlastnícke práva

Odberateľ sa stáva majiteľom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Práva a povinnosti spoločnosti lmreklama.sk a odberateľa

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť lmreklama.sk nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
Spoločnosť lmreklama.sk aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti lmreklama.sk. Reklamovať servisný zásah je možné len na servisovaný komponent.
Odberateľ je povinný pri prebratí tovaru a služby skontrolovať jeho úplnosť a správnosť, prípadne závady bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Odberateľ má právo reklamovať tovar a službu, ktoré preukázateľne nespĺňajú požadovanú kvalitu, príp. množstvo.
V prípade, že pri prebratí nebolo možné skontrolovať funkčnosť všetkých častí servisovaného zariadenia a tieto časti sú uvedené aj v preberacom protokole, ktorý podpísal zákazník, spoločnosť lmreklama.sk nepreberá za ich funkčnosť po oprave poruchy záruku, pokiaľ sa nepreukáže akreditovanou inštitúciou, že ich nefunkčnosť spôsobil servisný zásah spoločnosti lmreklama.sk.
Pri odbere cez zásielkovú službu je odberateľ pri zistení závad povinný okamžite písomne špecifikovať závadu na tovare, poškodený tovar vrátiť spolu s dokladom o zaplatení (príp. faktúru). Odberateľovi bude navrhnutý spôsob riešenia reklamácie (napr. doručením nového tovaru, finančnou kompenzáciou, príp. vrátením kúpnej ceny).
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou, či neodbornou obsluhou.
Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry do pobočky dodávateľa.
Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný Protokol“.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Spoločnosť lmreklama.sk si vyhradzuje právo predlžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Pri objednávke tovaru zhotoveného na mieru odberateľovi, odberateľ stráca právo na vrátenie tovaru.

Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť lmreklama.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, alebo pri inom porušení záručných podmienok. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti lmreklama.sk všetky náklady súvisiace sprípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti lmreklama.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Spoločnosť lmreklama.sk ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými právnymi normami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou lmreklama.sk a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami.

Súčasťou obchodných podmienok sú aj zásady ochrany osobných údajov.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2020 a platia až do odvolania.