Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie akým spôsobom môžeme zhromažďovať, uchovávať, spracúvať, poskytovať a prevádzať vaše osobné údaje pri navštívení našich webových lokalít alebo používaní našich služieb.

Toto vyhlásenie dáva:

LM reklama s.r.o.
IČO 46675477 / IČ DPH SK2023516231

Hradská 96 / 821 07 Bratislava / Slovenská republika
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 81372/B

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Registračné údaje pri tvorbe objednávky: pri vytvorení objednávky sa zaregistrujete na používanie našich služieb, budeme zhromažďovať osobné údaje potrebné na ponúkanie a poskytovanie požadovaných služieb. Pri vytváraní objednávky môžeme požadovať, aby ste nám poskytli svoje celé meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré sú potrebné na vytvorenie a spracovanie objednávky. Počas používania služieb vás môžeme požiadať podľa potreby aj o poskytnutie ďalších osobných údajov.

Informácie o transakciách a skúsenostiach: pri používaní našich služieb alebo prístupe na naše webové lokality, napríklad pri nakupovaní zhromažďujeme podrobnosti transakcií ako sú napríklad suma zaplatená za produkty alebo služby, informácie o spôsoboch úhrady použitých na dokončenie transakcie, údaje o použitom zariadení, technické údaje o používaní a geolokalizačné údaje.

Osobné údaje o vás z externých zdrojov: v prípadoch, keď to povoľuje zákon, získavame informácie z externých zdrojov, ako sú napríklad sociálne siete alebo služby na monitorovanie správania sa návštevníkov našej webovej stránky.

Ďalšie informácie zhromažďované pri používaní našich webových lokalít alebo služieb: ďalšie informácie od vás alebo o vás môžeme zhromažďovať, keď s nami komunikujete, keď sa obraciate na oddelenie služieb zákazníkom alebo keď odpovedáte na otázky v prieskume.

Prečo osobné údaje uchovávame a spracúvame?

Osobné údaje uchovávame vo formáte umožňujúcom identifikáciu osoby počas minimálneho obdobia potrebného na splnenie zákonných povinností, ale tiež na vlastné podnikateľské účely.  Osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšie, ako to vyžaduje zákon, ak je to v našom oprávnenom podnikateľskom záujme a ak to zákon nezakazuje.

Ak dôjde k zrušeniu vášho účtu, alebo požiadate o výmaz osobných údajov, tieto vymažeme z elektronického obchodu, vyhradzujeme si však možnosť si tieto údaje ponechať a pristupovať k nim počas obdobia potrebného na dodržanie platných právnych predpisov (účtovné záznamy).

Viac informácií o súboroch COOKIES sa dozviete na tomto odkaze.

Akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu (mailingové aktivity, cookies) a na základe plnenia zmluvy alebo právnej povinnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame z rôznych dôvodov podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a na Slovensku:

  • na prevádzkovanie webových lokalít a poskytovanie služieb vrátane:
    • iniciovania platby a odoslanie – správu objednávky,
    • overenia vášho prístupu od účtu,
    • komunikácie s vami o účte, webových lokalitách, službách alebo spoločnosti.
  • na potreby našej spoločnosti, napríklad na monitorovanie, analýzu a zlepšovanie služieb a výkonnosti a funkčnosti webových lokalít (IP adresa, operačný systém, prehliadač, URL adresa).  Analyzujeme napríklad správanie používateľov a skúmame, ako zákazníci naše služby využívajú.

S vaším súhlasom môžeme údaje ďalej spracovávať na tieto účely:

  • propagácia produktov a služieb, ako aj produktov a služieb nezávislých spoločností, doručovaním marketingových materiálov. Osobné údaje môžeme tiež spracovávať s cieľom prispôsobiť určité služby alebo webové prostredia, aby lepšie vyhovovali vašim záujmom.
  • používanie súborov cookie a iných technológií sledovania s cieľom poskytnúť vám cielené zobrazenie, funkciu alebo ponuku a/alebo spolupráca s inými tretími stranami, napríklad reklamnými alebo analytickými spoločnosťami, s cieľom poskytnúť tieto individuálne zamerané služby (nazývané tiež marketing založený na záujmoch).

Poskytujeme niekomu vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame výlučne na území Slovenskej republiky a neprenášame ich za hranice. Osobné údaje poskytujeme tretej strane len v rámci vedenia účtovníctva v zmysle zákona.

Aké sú vaše práva?

Vzhľadom na obmedzenia stanovené v právnych predpisoch EHS na ochranu údajov máte v súvislosti s osobnými údajmi určité práva. Predovšetkým máte právo na prístup k údajom, ich opravu, obmedzenie, podanie námietky a sťažnosti, vymazanie a prenosnosť údajov. Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás. Ak chcete podať žiadosť o prístup k všetkým osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Orgon Trade s.r.o. má, upozorňujeme, že na preukázanie totožnosti bude nutné predložiť doklad totožnosti s fotografiou.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Udržiavame technické, fyzické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je poskytovať primeranú ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením a zmenou.